5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve 13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
09 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı KHK’nin 206. Maddesine göre; “Biyogüvenlik Kanunu’nun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının a) bendi (Bakanlığın görevleri arasında yer alan; Kurula uygun çalışma koşullarını sağlamak ve Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek), 9. (Biyogüvenlik Kurulu’nun oluşumu) ve 10. Maddesinin (Biyogüvenlik Kurulunun çalışma esasları) yürürlükten kaldırıldığı, mevzuatta Biyogüvenlik Kurulu’na yapılmış olan atıfların Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılacağı” belirtilmiştir.
10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1)”nin Geçici Maddesine göre; “703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan hükümlerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur” belirtilmiştir.
02 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2018/3 sayılı Genelge ile de Biyogüvenlik Kurulu’nun görev ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmiştir.
Biyogüvenlik Kurulu’nun mülga olması nedeniyle, E.3408293 sayılı ve 05.12.2018 tarihli Bakan Olur’u ile GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer görevlerin ve Komitelerin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi görevi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) verilmiştir.
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve ürünleri ile ilgili bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin bilgi ve belgelerin ulusal ve uluslararası seviyede alışverişinin kolaylaştırılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve karar sürecine katılımın sağlanması amacıyla 05 Ekim 2010 tarihinde Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması (www.tbbdm.gov.tr) hizmete sunulmuştur. Bu kapsamda Biyogüvenlik Kurulu’na yapılan başvurular, başvurularla ilgili bilimsel risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporları ve toplantı kararları paylaşıma açıktır.