Kurul Hakkında

 Hukuki Dayanak: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu” ve 13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”

GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer görevlerin yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul’un görev süresi üç yıl olup, en fazla iki dönem için seçilmektedir.

 Kurul Üyeleri;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dört üye (Bakanlıkça seçilecek üyelerden

birinin üniversite, diğerinin ise meslek örgütleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur),

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir üye,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir üye,

Sağlık Bakanlığı bir üye,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir üye,

Ekonomi Bakanlığı bir üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşturulmaktadır.

Kurul Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından belirlenir.

 Kurul’un Görev ve Yetkileri

  • - Uzmanlar listesini oluşturmak ve görev tanımlarını yapmak,
  •  - Her bir başvuru için, uzmanlar listesindeki kişilerden, değerlendirmeler için komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve görev tanımlarını yapmak,
  • - Değerlendirme raporlarını ve Komite kararlarını dikkate alarak Kurul kararlarını oluşturmak,
  • - İzleme raporlarına dayanarak kararın kısmen veya tamamen iptali ile yasaklama, toplatma, imha ve benzeri yaptırımlara ilişkin kararları Bakanlığa sunmak,
  • - Komitelerin görüşlerini de alarak, eşik değerin belirlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek,
  • - Acil eylem planlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek raporları Komitelere hazırlatmak ve Bakanlığa öneride bulunmak.