Tüm haberler

BİYOGÜVENLİK KURULU 04 MART 2013 TARİHİNDE ONYEDİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Mayıs 27, 2013

Biyogüvenlik Kurulu’nun onyedinci toplantısı Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Başkanlığında 04 Mart 2013 tarihinde aşağıdaki gündeme göre yapılmıştır. 

GÜNDEM:
1-“GDO işleme, atık, artık, arıtım ve imha koşulları” ile ilgili düzenlemenin hazırlanması için oluşturulan Komitenin hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi.

2- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2012 tarihli ve 36024 sayılı “GDO KİMLİK KODLARI” konulu yazısında talep edilen; 26 Ocak 2011 tarihli Kurul kararlarının F maddesinde yer alan GDO’lu soya ve ürünlerinin etiketlenmesinde ayırt edici kimlik kodunun, 24 Aralık 2011 ve 21 Nisan 2012 tarihli Kurul kararlarının F maddesinde yer alan GDO’lu mısır ve ürünlerinde olduğu şekli ile uygulanmasının ve 26 Ocak 2011, 24 Aralık 2011 ve 21 Nisan 2012 tarihli Biyogüvenlik Kurulu Kararlarının F maddelerinde yer alan “...18 inci maddesinde…” ifadesinin görüşülmesi.

3- Elita Gıda San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin yazısında 26 Mart 2012 tarihinde Biyogüvenlik Kurulu’nun 13. toplantısında yem amaçlı onaylı soya çeşidinden elde edilen yağın izleme esasları dikkate alınarak ihracatına izin verilen kararının, yem amaçlı onaylı mısır çeşitleri için de uygulanıp uygulanmayacağının görüşülmesi.

4- Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinden alınan 07.02.2013 tarihli ve 15 sayılı yazıda belirtilen, ithal edilen soyadan kırma sonucu elde edilecek ikinci ana ürün olan soya yağının sınai amaçlı olarak cila, vernik, reçine, plastik, sabun, kimya, kauçuk, madeni yağlar, kâğıt sanayi ile biyodizel üretiminde kullanılması talebinin görüşülmesi.

5- Akdeniz Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 08.02.2013 tarihli yazısında belirtilen GDO’lu soya yağının PVC sanayiinde kullanılması talebinin görüşülmesi.

6- Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin 23.05.2012 tarihli ve 76 sayılı yazısında yer alan, Ekonomi Bakanlığının düzenlediği Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ve özel şartlarında eşdeğer eşya kullanılmayacağı şerhli, bir diğer ifade ile ihraç amaçlı eşdeğer eşya kullanılamayacağı taahhüdü verilerek GDO’lu ham mısır yağı ithalatına izin verilmesi talebinin görüşülmesi.

7- 13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” 4. Maddesine göre Kanun kapsamında yapılacak başvurular, değerlendirme ve karar süreçlerindeki iş ve işlemler ile talep edilecek bilgi, belge ve raporların ücretlerinin belirlenmesi.

8- Uzmanlar havuzuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi.KARARLAR:

1-    “GDO işleme, atık, artık, arıtım ve imha koşulları” ile ilgili düzenlemenin hazırlanması için oluşturulan Komitenin hazırladığı rapor görüşüldü ve GDO içeren veya GDO materyalleri ile bulaşmış ürünlerin izlenmesi, ekonomik geri-kazanımı ve bertarafı için:
•    Gıda ve yemlerde olabilecek GDO- kaynaklı bulaşıklığın, uygun şekilde alınmış örneklerde bulaşıklık nedeni materyalin varlık ve ölçümüne dayanan DNA ya da protein tabanlı kalitatif ve kantitatif analizlerle saptanması,
•    Söz konusu gıda ürünlerinde GDO varlığı saptanırsa, mevcut yasal düzenlemeler de izin vermiyorsa iç-pazara sunumunun ve tüketiminin yasaklanması,
•    Bulaşık ürünün ekonomik açıdan geri kazanımına yönelik olarak, yem amaçlı kullanımları onaylanmış GDO ve ürünlerini içeren ürünlerin doğrudan yem ya da yem katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması,
•    Bulaşık katı atıkların yakılarak bertarafının araştırılarak değerlendirilmesi,
süreçlerinin onaylanmasına,

2-    a) Biyogüvenlik Kurulu’nun 26 Ocak 2011 tarihli kararlarının F maddesinde yer alan
GDO’lu soya ve ürünlerinin etiketlenmesinde ayırt edici kimlik kodunun, 24 Aralık 2011 ve 21 Nisan 2012 tarihli Kurul kararlarının F maddesinde yer alan GDO’lu mısır ve ürünlerinde olduğu şekli ile uygulanmasının uygun olmadığına,
b) 26 Ocak 2011, 24 Aralık 2011 ve 21 Nisan 2012 tarihli Biyogüvenlik Kurulu Kararlarının F maddelerinde yer alan “...18 inci maddesinde…” ifadesinin sehven yazılması nedeniyle “...19 uncu maddesinde…” şeklinde düzeltilmesi için Hukuk Müşavirliği’nin görüşü doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlığa gönderilmesine,

3-    Biyogüvenlik Kurulu’nun 13. Toplantısında alınan kararla yem amaçlı onaylı soya
çeşidinden elde edilen yağın izleme esasları dikkate alınarak ihracatına verilen iznin, yem amaçlı onaylı mısır çeşitleri için uygulanmamasına,

4-    İthal edilen soyadan kırma sonucu elde edilecek ikinci ana ürün olan soya yağının sınai
amaçlı olarak cila, vernik, reçine, plastik, sabun, kimya, kauçuk, madeni yağlar, kağıt sanayi ile biyodizel üretiminde kullanılmasının uygun olmadığına,

5-    GDO’lu soya yağının PVC sanayiinde kullanılmasının uygun olmadığına;

6-     Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ve özel şartlarında eşdeğer eşya kullanılmayacağı şerhli bir diğer ifade ile ihraç amaçlı eşdeğer eşya kullanılamayacağı taahhüdü verilerek GDO’lu ham mısır yağı ithalatına izin verilmesinin uygun olmadığına,

7-  Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde yapılacak Başvurulardan alınacak ücretlerin belirlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sonunda 2013 yılı için belirlenen başvuru ücretinin Bakanlığa önerilmesine;

8- Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Mahir Korkmaz’ın uzmanlar havuzuna yapmış olduğu başvurunun onaylanmasına;
karar verilmiştir.