Proje Detay|Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi (2002-2005)

“Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi”  Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün gerekliliklerini yerine getirmek ve ulusal seviyede biyogüvenliği sağlamak için hukuki, idari ve kurumsal sistemi belirlemek üzere 2002- 2005 yılları arasında Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Projenin uygulayıcı kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yer almıştır.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler;

1-   Laboratuvar ve araştırma enstitülerinden 64 teknik personelin eğitimi sağlanmış; halkın biyoteknoloji, biyogüvenlik ve UBÇ hakkında bilgilendirilmesine yönelik yayınlar hazırlanmıştır.

2-   “Cartagena Biyogüvenlik Protokolü Tanıtım Toplantısı”,  Ankara’da 17 Aralık 2003 tarihinde değişik kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, meslek örgütü ve üniversite temsilcileri olmak üzere 184 kişinin katılımıyla,

3-   Cartagena Protokolü’nün tanıtımı ve maddelerinin tartışmaya açılarak Türkiye’de uygulanmasına ilişkin olarak çeşitli kesimleri temsil eden paydaşların görüşlerinin alınması, survey sonuçlarının gözden geçirilmesi, Cartagena Protokolü’nün uygulanmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi (UBÇ)’nin geliştirilmesi amacıyla 6-8 Ocak 2004 tarihlerinde İzmir’de 1. ve 2. Çalışma toplantıları, 78 kişinin katılımıyla, 

4-   Toplumun bilgilendirilmesi konusunun tartışılması ve Birinci ve İkinci Çalışma Toplantıları sonuçları doğrultusunda, Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi (UBÇ)’nin anahtar bileşenlerinin paydaşlar tarafından belirlenmesi amacıyla 3-5 Mart 2004 tarihlerinde İzmir’de 3. Çalışma toplantısı, 73 kişinin katılımıyla, 

5-   İlk üç Çalışma Toplantısı sonucunda hazırlanan taslak Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi’nin tartışılarak nihai şeklinin verilmesi amacıyla 31 Mart-01 Nisan 2004 tarihlerinde İzmir’de 4. Çalışma toplantısı, 64 kişinin katılımıyla. 

Dört çalışma toplantısı sonucunda oluşturulan 27 kişilik bir komisyonun 6 aylık çalışması ile “ Biyogüvenlik Kanun Taslağı” hazırlanmıştır.

Mevzuat, Kurumsal Yapı, Halkın Bilgilendirilmesi, Risk Değerlendirme ve  Uluslararası Bilgi Mekanizmasından oluşan “Ulusal Biyogüvenlik Çerçeveleri”nin topluma tanıtılması ve konuyla ilgili görüşlerin alınması maksadıyla; Bitkisel Biyoteknoloji ve Kullanımı, Hayvansal Biyoteknoloji ve Kullanımı, Biyogüvenlik Çerçevelerinin Genel Tanıtımı, Biyogüvenlik Çerçevelerinin Teknik Uygulamaları, Biyogüvenlik Çerçevelerinin Ticari Uygulamaları, Hukuki Sorumluluklar ve Yaptırımlar başlıkları altında, konunun uzmanları tarafından sunuların yapıldığı toplantılar düzenlemiştir. Gerçekleştirilen toplantılar;

  • 4 Şubat 2005, Antalya,
  • 16 Şubat 2005, Ankara,
  • 18 Şubat 2005, Bursa
  • 25 Şubat 2005, İzmir

 

12 Mart 2005 tarihinde Ankara’da “Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslağı İstişare Toplantısı” düzenlenmiş, toplantıya 31 kurum, kuruluş, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler,  özel sektör ve diğer katılımcılardan toplam 68 kişi katılmıştır.

 

Proje sonucunda, Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi (UBÇ), Toplumun bilgilendirilmesi ve katılımı için eylem planı ve Biyogüvenlik Kanunu hazırlanmıştır.

 

 

Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi;

* yasal sistem,

* yönetim sistemi,

*  kurumsal mekanizma,

*  risk değerlendirme ve yönetimini de içeren karar verme sistemi,

*  GDO’ların izlenmesi, belirlenmesi ve tanımlanmasını da içeren kontrol sistemi

* halkın katılımı ve bilgilendirilmesi mekanizması unsurlarından oluşmaktadır.

 

Projenin en önemli çıktısı “Biyogüvenlik Kanunu”dur.