Proje Detay|Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi (2013-2017)

“Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi” Projesi sonucunda, Ulusal Biyogüvenlik Çerçeveleri belirlenmiş ve ihtiyaç duyulan kapasitenin geliştirilmesi amacıyla ülkesel “Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi” (Support for the Implementation of the National Biosafety Framework of the Republic of Turkey) 2013-2017 yılları arasında Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Projenin uygulayıcı kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yer almıştır.

1-    Projenin ilk aşamasında; Biyogüvenliğin mevcut durumuna yönelik danışma bulgularının tartışılabilmesi ve boşluklar ile UBÇ uygulanması kapsamında ihtiyaçların belirlenebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, STK, üniversite, meslek örgütü ve özel sektör temsilcileri olmak üzere 38 katılımcının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

2-    GDO denetiminde gereken analitik biyoteknoloji becerilerinin, laboratuvar ve biyogüvenlik personeline kazandırılması; laboratuvar ekipmanlarının usule uygun şekilde kullanılması ve uzman personelin mesleki bilgi ve becerilerini hayata geçirmeleri için laboratuvarların denetlenmesine destek olunması ve GDO’lu ürünlerin tespit edilmesinde, tanımlanmasında ve miktarının belirlenmesinde onaylı ve uyumlu (harmonize) yöntemlerin kullanımının teşvik edilmesi için 4 adet uygulamalı eğitim gerçekleştirildi ve eğitimlere toplam 68 kişi katıldı.

3-    Risk değerlendirme, yönetimi ve analizi konusunda 2 adet toplantı gerçekleştirildi ve eğitimlere toplam 123 kişi katıldı.

4-    Biyogüvenlik Kanunu’nun hukuki sorumluluk, yaptırımlar ve cezai uygulamalarında görev alacak avukatların ve adli görevlilerin bilgilendirilmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştaya Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ve yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi’nin birim amirleri, Yargıtay, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ve Bölge İdare Mahkemesi Hâkimleri olmak üzere toplam 134 kişi katıldı.

5-    Sınır kapılarında görevli personel ve Gümrük memurları için 6 adet eğitim gerçekleştirildi ve eğitimlere toplam 403 kişi katıldı.

6-    Sosyo-ekonomik değerlendirme üzerine esaslar, metodolojiler ve kılavuzun nihai hale getirilmesi maksadıyla bir çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştaya 40 kişi katıldı.

7-    Risk değerlendirme üzerine esaslar, metodolojiler ve kılavuzun nihai hale getirilmesi maksadıyla bir çalıştay gerçekleştirildi ve çalıştaya 34 kişi katıldı.

8-    GDO’lara ilişkin risk değerlendirmesi, sosyo-ekonomik değerlendirme, karar verme ve risk yönetimi konuları kapsamında bilgilendirme amaçlı bir uluslararası çalıştay gerçekleştirildi, çalıştaya Avrupa Birliği’nden, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nden, Amerika Birleşik Devletleri’nden uzmanlar ve Türkiye’den kamu kurum ve kuruluşları, STK, üniversite, meslek örgütü ve özel sektör temsilcileri olmak üzere 100 kişi katılım sağladı.

9-    GDO’nun tanımı ve tarihçesi, GDO’larla ilgili ülkemizdeki uygulamalar, GDO’ların kontrol-denetim-izleme konularında 81 ilin denetim personeline 3 adet uygulamalı eğitim gerçekleştirildi ve eğitime 285 kişi katıldı.

10-  Ayrıca ulusal düzeyde birçok panel, kongre, festival ve toplantıya katılım sağlanarak ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamaları hakkında yaklaşık bin kişilik bir gruba bilgi verildi.

11- Yine uluslararası düzeyde toplantılara katılım sağlanarak ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamaları hakkında bilgi verildi (65 kişi).

12- Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesine yönelik laboratuvar cihazı alımı gerçekleştirilmiştir. Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması web sayfası güncellendi.

13- Gerek proje tanıtımı gerekse GDO ve Biyogüvenlik konularında bilgilendirme amaçlı materyal hazırlandı.

14- “Başvuru Rehberi”, “Hukuk Rehberi”, “GDO ve Ürünlerine İlişkin Karar Sürecinde Sosyo-ekonomik Değerlendirme Kriterleri”, “Genetik Mühendisliği Ürünü Bitki, Gıda ve Yem için Risk Değerlendirme Teknik Rehberi” ve “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin Denetim ve İzlenebilirlik Rehberi”  olmak üzere beş adet rehber hazırlanmıştır.