Başvuru Değerlendirme Süreci

- GDO ve ürününün ilk ithalatı için gen sahibi veya ithalatçı, yurt içinde geliştirilen

- GDO ve ürünü için ise gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanım amacı belirtilerek TAGEM’e başvuru yapılır.(GDO Başvuru Prosedürü) Kullanım amacına göre ayrı değerlendirme yapılır (yem ve gıda amaçlı GDO’lar ayrı ayrı değerlendirilir).

- Alınan başvurular TAGEM tarafından Kurula iletilir.

- Kurul doksan gün içerisinde başvurunun kabul edilip edilmediğini, yeni başvuru kapsamında ya da basitleştirilmiş işlem kapsamında değerlendirileceğini TAGEM’e bildirir.

- TAGEM on beş gün içerisinde başvuru sahibine ilk değerlendirme sonucunu bildirir.

- Kurul’un nihai karar alma süresi, TAGEM tarafından başvuru sahibine ilk değerlendirme sonucunun bildirilmesinden sonra başlar (bu süre iki yüz yetmiş günü geçemez).

Gerek doksan günlük değerlendirme gerekse iki yüz yetmiş günlük nihai karar alma süresinde Kurul veya komiteler ek bilgi veya belge talep edebilir, bu nedenle geçen süre hesaplamada dikkate alınmaz.

Kurul’un iki yüz yetmiş günlük nihai karar alma süreci;

- Kurul tarafından GDO ve ürünleri ile ilgili yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme komiteleri oluşturulur.

- Komiteler tarafından değerlendirme raporları hazırlanır.

- Hazırlanan değerlendirme raporları TBBDM vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.

Ancak kurul başvurunun basitleştirilmiş işlem kapsamında ele alınmasına karar verdiğinde komitelerin değerlendirme raporları kamuoyuna açıklanmaz. Basitleştirilmiş işlem ile yeni başvuru değerlendirme sürecindeki tek fark komitelerin değerlendirme raporlarının kamuoyuna sunulmamasıdır.

- Komitelerce kamuoyu görüşlerine yönelik değerlendirme raporu hazırlanır.

Kurul; bilimsel komitelerin değerlendirme raporlarını, komite raporları ile ilgili kamuoyu görüşlerini, komitelerin kamuoyu görüşlerine yönelik değerlendirme raporunu ve ülke ihtiyaçları ile önceliklerini dikkate alarak nihai kararını TAGEM’e bildirir. Karar olumlu ise Resmi Gazete ’de yayımlanır. Verilen kararın geçerlilik süresi on yıldır.

Başvuru sahibinin; Olumlu Karar’ın yayınlanması tarihinden itibaren 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri nin yer aldığı planı, Biyogüvenlik Kurulu’na sunması zorunludur.

Kararın olumsuz olması durumunda; bu karar, TAGEM tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi olumsuz kararın değiştirilmesine sebep olabilecek yeni bilgilere sahip olması halinde, kararın gözden geçirilmesini talep edebilir. Bu durumda Kurul, sunulan yeni bilgileri dikkate alarak altmış gün içinde nihai kararını verir.

Başvuru değerlendirme süreci özetle aşağıda yer almaktadır;

Biyogüvenlik Kurulu’nun başvuruyu değerlendirmesi

90 gün

Başvuru sahibine geri bildirim

15 gün

Biyogüvenlik Kurulu’nun Nihai “Karar” vermesi

(Başvuru sahibine geri bildirimden itibaren)

  • Bilimsel Komitelerin oluşturulması

  • Komitelerin bilimsel rapor hazırlaması

  • Hazırlanan raporların kamuoyuna sunulması*

  • Kamuoyu görüşlerinin komiteler tarafından değerlendirilmesi

  • Kurul’un raporları ve kamuoyu görüşlerini değerlendirerek nihai Karar’ını vermesi

  • Kurul’un Karar’ını Bakanlığa bildirmesi

270 gün

Olumlu Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlanması

30 gün

Olumsuz Karar’a itiraz süresi

60 gün

Kurul’un itiraz için yapılan başvuruyu değerlendirmesi

60 gün

*Başvurunun yeni başvuru şeklinde değerlendirilmesi durumunda kamuoyu görüşü alınır.